KVKK

ENGLISH STUDIO DİL OKULLARI LTD.ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Güvenliğiniz ve özel hayatınızın gizliliği English Studio Dil Okulları olarak en önemli değerlerimizden biridir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz bilgi güvenliği konusunda yapılan yasal düzenleme sonucu Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiş olup bu kanun kapsamı hakkında sizleri de bilgilendirmek isteriz.

a) Veri sorumlusu ve Temsilcisi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak English Studio Dil Okulları Limited Şirketi ("Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b)Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle Şirketimiz ve Şirketimiz adına satış birimimiz, diğer şubelerimiz tarafından internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Şirketimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve benzeri vasıtalarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların Şubemiz ilgili birimleri tarafından yapılması, Şirket tarafından sunulan eğitim hizmetlerinin ilgili kişilerin ihtiyaç ve taleplerine göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan faaliyetlerin planlanması ve uygulanması, hizmetlerin satış ve pazarlaması için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi ve planlanması, öğrenci ilişkileri süreçlerinin gerçekleştirilmesi, taleplerin değerlendirilmesi, iştigal konusuna giren eğitim hizmetlerinin verilmesi, müşteriye yönelik faturalama ve tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kişilerin eğitim sürecindeki gelişiminin bildirilmesi, Şirketimizin ticari ilişkilerinin sağlanması ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin eğitim politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Ayrıca kişisel verileriniz KVKK'nın 5. ve 6. maddeleri kapsamında Sözleşme'nin kurulması ve ifası, Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve gerekli olduğu ölçüde Kanun'a ve tali düzenlemelere uygun olarak işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz, English Studio Dil Okulları ve English Studio Kids adı altındaki diğer şubelerimiz, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu kanun dayanak yapılarak hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerinde belirtilen eğitim faaliyetlerini yerine getirirken yurtiçi/yurtdışındaki üçüncü kişilerle anlaşma yapmakta ve adınıza hizmet sunumuna yönelik eğitim kayıtları gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, tarafınıza ait gerekli kişisel verileri, hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Şirketimizin yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iş ortaklarına, hissedarlarına, English Studio Dil Okulları ismi altındaki franchise hakkına sahip diğer şubelerine, işbirliği yapılan kuruluşlara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Dolayısıyla Şirketimiz, kişisel verilerinizi, kanunlarımızca yetkili olunmuş kişi, kurum ve kuruluşlar ile tabi olunan mevzuat kapsamında veri işlenmesine izin verilenler ve Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi yanında sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile Şirketimiz ile ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla KVK Kanunu'nda belirtilen şekilde işleyebilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla (sözlü, yazılı, elektronik ortam üzerinden, e-posta, ilgili internet sitesi, internet üzerinden yapılan seviye tespit sınavları, şubemizde yüzyüze yapılan görüşmeler, telefon görüşmeleri, stant ve tanıtım çalışmaları vb. yollarla Şirketimize ve diğer şubelerimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile mevcut olan kamera sistemi ve satış-pazarlama birimimiz aracılığıyla) ve farklı hukuki sebeplere dayanarak eğitim ve/veya ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d)Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. Maddesinde sayılan hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurtiçinde ve Yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, o KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, o işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şirketimize yaptığınız ziyaretlerde güvenlik sebebi ile alınan kamera kayıtları ancak hukuksal yollara başvurularak talep edilmesi halinde paylaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de yer alan asgari bilgileri içeren başvuru talebinin dilekçe aslı ile birlikte imzalı/kaşeli olarak English Studio Dil Okulları LTD. ŞTİ. Yazır Mahallesi Umutlu Sokak No: 1/A Selçuklu/KONYA posta adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilerek bilgi ve belgelerin iletilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz, başvuru talebiniz ile ilgili olarak taleplerin yerine getirilmesi kapsamında Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

KAÇ KİŞİYİZ?

0

KAÇ KİŞİ EĞİTİM ALIYOR?

0

KAÇ ÇEŞİT EĞİTİMİMİZ VAR?

0

KAÇ YILLIK TECRÜBEMİZ VAR?

0

DUYURULAR & HABERLER

Kurusumuz ile ilgili Duyuru & Haberleri Buradan Takip Edebilirsini

28 EKİM
 ENGLISH STUDIO'da 4-6 YAŞ EĞİTİMİ BAŞLIYOR Dil Eğitim Okulları
14 Ekim
 1. 2. 3. ve 4. Sınıflarımız İçin Okula Tam Destek Eğitimi! Dil Eğitim Okulları
1. 2. 3. ve 4. Sınıflarımız İçin Okula Tam Destek Eğitimi!

Tükçe, Matematik ve İngilizce kurslarımızın yanı sıra ödev saatleri ve konu tekrarları ile öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunuyoruz. Detaylı

14 Ekim
 Hijyenik Sınıflarda Eğitime Başla Dil Eğitim Okulları
Hijyenik Sınıflarda Eğitime Başla

Size özel sınıflarımızda eğitime hazırız. En üst düzeyde tuttuğumuz eğitim kalitemizi, sağlık önlemlerinde de tekrarlıyoruz.

14 Ekim
 Bu Hafta Eğitime Başlayan Gruplarımız Dil Eğitim Okulları
Bu Hafta Eğitime Başlayan Gruplarımız

Sosyal mesafeye ve tüm hijyenik kurallara uyarak derslerimizi yerine getiriyoruz. Aramıza katılmaya ne dersin?

14 Ekim
 Çocuk İngilizcesinde Özel Fiyatlar Dil Eğitim Okulları
Çocuk İngilizcesinde Özel Fiyatlar

Ekim ayında çocuk ingilizcesi içinde özel fiyatlar ile karşınızdayız. Çocuklarımızın ingilizce öğrenmesi ve kendilerini geliştirmesi konusunda tam

14 Ekim
 YKS-Dil Sınavına Bizimle Hazırlan Dil Eğitim Okulları
YKS-Dil Sınavına Bizimle Hazırlan

Hayallerinize daha çabuk ulaşmanız için birçok farklı alanda sizler için çalışıyoruz. YKS-Dil sınavında da uygun fiyat ve başarı garantisi ver

14 Ekim
 İngilizce Kursları Başlıyor Dil Eğitim Okulları
İngilizce Kursları Başlıyor

İngilizce kurslarımız başlıyor. Üstelik Ekim ayına özel fiyatlarla. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

12 Temmuz
 Kış Kursu Kayıtları Başlamıştır  Dil Eğitim Okulları
Kış Kursu Kayıtları Başlamıştır

İngilizce Kış Okulu Erken Kayıt Avantajları için Acele Edin.İngilizce Kış Okulu Erken Kayıt Avantajları için Acele Edin.İngilizce Kış Okulu Erken K

15 EKİM
 İngilizce Öğretmeni olmak isteyenler?  Dil Eğitim Okulları
İngilizce Öğretmeni olmak isteyenler?

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı için YDT sınav gruplarımız derslere başlamıştır. 

20 Eylül
 Konya'da İngilizce English Studio'da öğrenilir Dil Eğitim Okulları
Konya'da İngilizce English Studio'da öğrenilir

Konya'da İngilizce English Studio'da öğrenilir; tüm dünyada konuşulur...Bu yaz eğlenerek İngilizce konuşma zamanı.Kayıt & Bilgi : 03322550033

10 EKİM
 Konya'nın En Kapsamlı ALMANCA Eğitimi Dil Eğitim Okulları
Konya'nın En Kapsamlı ALMANCA Eğitimi

Farklı birçok Almanca Eğitim talebine cevap bulabileceğiniz Konya'daki tek adres: English Studio Dil Okulları

30 Ağustos
 HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞ Dil Eğitim Okulları
HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞ

İngilizce konuşmak imkansız değil, olağanüstü yetenekler gerektirmez. İngilizce doğru bir rehberlikle English Studio'da yaşanılarak öğrenilir; yaşa

18 EKİM
 EN KALİTELİ ARAPÇA YDS EĞİTİMİ Dil Eğitim Okulları
EN KALİTELİ ARAPÇA YDS EĞİTİMİ

Konya'nın en iyi dil okulu, English Studio'da, Arapça YDS eğitimi dersleri başlamıştır. 

15 EKİM
 TEŞEKKÜRLER KONYA Dil Eğitim Okulları
TEŞEKKÜRLER KONYA

Teşekkürler Konya, göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi karşılıksız olmasın istedik! 5 kişiye vereceğimiz ücretsiz İngilizce Eğitimi için sosyal h

5 ŞUBAT
 MEMUR-SEN üyelerine özel %20 ek indirim! Dil Eğitim Okulları
MEMUR-SEN üyelerine özel %20 ek indirim!

05.02.2020

ENGLISH STUDIO ile MEMUR-SEN ve bağlı kuruluşları ile yapılan

2 EYLÜL
 ENGLISH STUDIO'da LGS EĞİTİMİ BAŞLIYOR Dil Eğitim Okulları
ENGLISH STUDIO'da LGS EĞİTİMİ BAŞLIYOR

Konya'da yepyeni bir LGS eğitimi dönemi başlıyor!
Profesyonel Kadro
Öğrenci Takip Sistemi
Haftalık, Aylık ve Ardışık Denemel

YENİLİKLERDEN HABERDAR OL !

Kursumuz ile ilgili yeniliklerden ve Kampanyalardan haberdar olmak için E-Bültene Kaydol ilk senin haberin olsun :)